Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliai szép képes idézetek

KépKépKépKépKépKépKépKépKépKépKépKépKépKép

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. (...) Mégsem értitek- é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peres fele, és megvizsgálja őt.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.

Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Minden vesztegető ajándék és igaztalan dolog elenyészik, de a becsületesség örökké megáll.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A kik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá!

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;

Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annak utána betelik az ő szája kavicsokkal.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen "mindent lába alá vetett".

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hizlalt ökör, a hol van gyűlölség.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Szűnjél meg szerelmes fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra viszen, hogy a bölcsességnek igéjétől elszakadj.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Hallottátok, hogy megmondatott: "Szemet szemért, fogat fogért." Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüti az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő birodalma.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Kívánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.

Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Még az ő felebarátjánál is utálatos a szegény, a gazdagnak pedig sok a barátja.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Dividers, Animated Dividers, Keefers

Minden te útjaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útjaidat.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképpen ki- ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.

Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy. Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. A bölcsesség szeretete a törvényeinek megtartása. A törvények megtartása a halhatatlanság biztosítéka. És halhatatlanság eljuttat az Isten közelébe.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Boldog az az ember, aki nem vétkezik szóval, és akit bűne miatt nem kínoz a fájdalom.

Boldog az az ember, akit nem vádol a szíve, és aki nem sűlyed reménytelenségbe.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol, a gabonának pedig bősége az ökröknek erejétől vagyon.

 

Dividers, Animated Dividers, Keefers 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

:))

(Marianela, 2014.03.24 22:12)

Kedves Sándor!
Köszöntelek weboldalamon! Köszönöm szépen!
Kívánok csodaszép mindennapokat! üdv: Marianela!

viragsandor53@gmail.com

(Viragsándor, 2014.02.25 17:02)

sok szeretetel üdvözölek a92zóltáral